Privacy

 • sep 2023
 • 1885

Privacy statement

Als u Projecten in Uitvoering gebruikt, dan verwerken we minimale persoonsgegevens. Projecten in Uitvoering is een platform waar leden in gesprek met elkaar gaan en ervaringen of kennis delen. Daardoor vinden we het belangrijk dat uw naam zichtbaar is bij berichten of reacties die u deelt. Wij vinden het belangrijk dat met deze persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Doelstellingen

Het Rijksvastgoedbedrijf streeft met de verwerking van uw persoonsgegevens de volgende doelstellingen na:

 • het faciliteren van discussie en gedachtenvorming, en het in goede banen leiden hiervan (zie ook Huisregels).
 • het actief deelnemen aan de discussie;
 • feeling hebben, houden en krijgen met de discussies, meningen, gedachten en ideeën die ontstaan en worden geuit ven het indien mogelijk opvolging geven daaraan. Dit doen we bijvoorbeeld door nader contact met u op te nemen of u uit te nodigen om nader met ons van gedachten te wisselen;
 • ook gebruiken we de geplaatste bijdragen en reacties als input voor – onder andere – signalering van problemen of onderzoeken. We willen luisteren naar, en leren van, leden. Dat doen we onder andere door het analyseren van de gespreksonderwerpen en de gevoerde discussies.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als u inlogt op Projecten in Uitvoering dan verwerken we de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres. U kunt aanvullende gegevens in uw profiel opnemen. Ook deze gegevens worden verwerkt. U maakt zelf een keuze ten aanzien van de gegevens die u vastlegt in het profiel en wilt delen. Uiteraard verwerken we de (persoons)gegevens die u via het platform deelt middels reacties en bijdragen. De gegevens van het profiel zijn niet vindbaar via openbare zoekmachines zoals Google, DuckDuckGo etc.

Hoe lang worden uw gegevens verwerkt?

U hebt de mogelijkheid uw profiel te verwijderen. U bent dan niet meer vindbaar op Projecten in Uitvoering en uw profielfoto verdwijnt bij de door jou geplaatste reacties en bijdragen. Mocht u willen dat alle reacties en bijdragen die je hebt geplaatst worden geanonimiseerd, stuur dan een e-mail naar PostbusRVBProjecteninUitvoering@rijksoverheid.nl. Ook kunt u natuurlijk zelf individuele bijdragen en reacties verwijderen. Als u uw gegevens verwijdert van het platform dan blijven deze gedurende 30 dagen in de back-up staan. De gegevens zijn dan nog beschikbaar voor de beheerders, maar zijn dan niet meer zichtbaar voor andere gebruikers. Na 30 dagen wordt de back-up gewist. De gebruikersnaam en gegevens over activiteiten op Projecten in Uitvoering blijven gedurende 12 maanden bewaard in het activitylog en - indien van toepassing – het errorlog. Na het verstrijken van deze termijn verdwijnen deze gegevens ook uit de genoemde logbestanden. Uw gegevens, reacties en bijdragen blijven op het platform zichtbaar totdat: u een individuele bijdrage verwijdert, een profiel wordt verwijderd als u een verzoek doet aan het Rijksvastgoedbedrijf om uw gegevens van Projecten in Uitvoering te verwijderen, totdat de moderator een discussie van het platform verwijdert omdat deze niet meer actueel is of omdat deze in strijd is met de huisregels en tot het moment dat Projecten in Uitvoering inactief wordt. Na het verwijderen van uw account blijft de inhoud van de openbare bijdragen wel zichtbaar maar zijn deze niet meer herleidbaar naar u.

Derden

Het Rijksvastgoedbedrijf maakt gebruik van een verwerker voor het beheer, het onderhoud, de hosting. Met deze verwerker heeft het Rijksvastgoedbedrijf contractuele afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens. Het Rijksvastgoedbedrijf verstrekt geen gegevens aan derden tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en ons cookiebeleid. De actuele versie vindt u altijd op deze pagina.

Uw privacy rechten

U hebt een aantal rechten als het Rijksvastgoedbedrijf uw persoonsgegevens gebruikt:

 • Recht op informatie: u hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren wanneer de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn.
 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u nog op een antwoord wacht.
 • Recht op verwijdering en recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming aan ons geeft om uw gegevens te verwerken, dan hebt u het recht om de persoonsgegevens weer te laten verwijderen. Wilt u van één van uw rechten gebruikmaken, dan kunt u per e-mail een verzoek indienen. Uw verzoek stuurt u naar PostbusRVBProjecteninUitvoering@rijksoverheid.nl.

Wij behandelen uw verzoek in beginsel binnen vier weken na ontvangst. Indien nodig vragen wij hierna nog verdere informatie bij u op.

Klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens op Projecten in Uitvoering, dan kunt u daarover contact met het Rijksvastgoedbedrijf opnemen. U kunt dan een e-mail sturen aan PostbusRVBProjecteninUitvoering@rijksoverheid.nl.

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties - waar het Rijksvastgoedbedrijf onder valt - heeft een functionaris voor de gegevensbescherming . Deze ziet erop toe dat wij persoonsgegevens verwerken volgens de wet. De functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt in contact komen met de functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres PostbusRVBProjecteninUitvoering@rijksoverheid.nl.