Visie DOEN

  • okt 2023
  • Evert-Jan van Veen
  • 202
Evert-Jan van Veen
De Nieuwe Post Arnhem

DOEN gaat over samenwerken tussen de markt en de overheid, maar ook betere samenwerking met de stakeholders in de omgeving. Door te doen wat logisch is, wat nut heeft. En vooral door te durven leren en deze geleerde lessen te delen. Alleen zo maak je een succesvol project, waarbij alle partijen tevreden zijn en je meerwaarde levert aan je klant.

Optimale samenwerking
De projectteams van het RVB en de marktpartij werken als partners samen aan een goed resultaat voor de klant. Bij DOEN vinden we samenwerken zó belangrijk dat we hier niet pas mee kunnen beginnen na gunning. Al voor de aanbesteding bedenk je samen wat nodig is voor een goede samenwerking en door middel van een samenwerkingsassessment in de aanbesteding schep je de juiste randvoorwaarden. Beide partijen hebben verschillende belangen, maar hebben ook een gezamenlijk doel. Daarom werken we samen als collega’s, alsof we op een tandem fietsen en allemaal dezelfde richting op gaan. Investeer in elkaar en ruil wantrouwen in voor vertrouwen. Vorm éen team, met één organogram, één overlegstructuur en werk samen op één locatie. Zo werk je samen als collega’s, op gelijkwaardige basis, voor dezelfde klant.

Werken vanuit de bedoeling
Niet verzanden in procedures en regels, maar datgene doet wat écht de bedoeling is. We volgen vaak automatisch bepaalde regels op, zonder ons af te vragen of deze regels wel bij dit project passen, maar ‘omdat we het altijd zo doen’. Werken vanuit de bedoeling gaat over reflecteren op en nieuwsgierig blijven naar de dingen die je doet. Is dit wel de meest logische manier op het aan te pakken? Bereiken we met het invullen van dit schema of stappenplan wel het beoogde doel? Is een ander middel in deze situatie met deze omstandigheden niet zinvoller? Probeer na te gaan waarom er welke regels zijn en of deze nuttig zijn voor jouw project. Natuurlijk moet je niet gaan overdrijven. Blijf wel beslissingen maken en blijf vooruit gaan. Sommige keuzes zijn op dat moment het beste om te maken en leg dan ook vast waarom je die keuze hebt gemaakt!

Maximale klantwaarde
Project DOEN wil de behoefte van de klant zo goed mogelijk doorgronden, zodat we daar zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. Belangrijk hierbij is om allereerst goed te weten wie je klant is. Of heb je misschien meerdere klanten? Is het Rijksvastgoedbedrijf als opdrachtgever je klant? Of degene die het meeste belang heeft bij het project. Het is belangrijk te achterhalen voor wie je dit project realiseert. We lossen een huisvestingsvraagstuk op, dus de gebruiker is misschien wel onze grootste klant. Daarom gaan we gesprekken aan met de gebruiker, om ons te kunnen verplaatsen in hun behoeften én om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Maximale klantwaarde betekent dat het project datgene levert wat de klant nodig heeft. We betrekken de klant dus intensief gedurende het hele project en laten haar keuzes maken tussen verschillende oplossingen. Niet alleen kennis van de klantbehoefte (vraag) is noodzakelijk, maar ook de expertise over de mogelijke oplossingen (aanbod van de markt). Daarom gaan we als opdrachtgever en opdrachtnemer ook vaak samen met de klant aan tafel om elkaar beter te begrijpen.

Eerlijk geld voor eerlijk werk

De prijs van de ontwerp -en bouwfase is op zichzelf niet relevant. Waar het de klant wel om gaat is de prijs van het resultaat over de volledige looptijd van het resultaat in relatie tot de andere aspecten van het begrip ‘waarde’. Een eerlijke prijs wil zeggen dat het RVB niet te weinig of te veel betaald voor de werkzaamheden, maar een prijs die in verhouding staat tot de hoeveelheid waarde (eerlijk werk) die wordt geleverd. Voor de opdrachtnemer betekent dit een aanneemsom die realistisch is en de mogelijkheid biedt op een nette winst en er werk wordt geleverd dat voldoet aan de afspraken. Hiervoor is het dus belangrijk dat iedereen weet wat er geleverd wordt, voordat de aanneemsom wordt bepaald. Belangrijk is om hier heldere afspraken over te maken en samen dit gesprek te voeren. Zo voorkom je gedoe en tegenvallers.